World War Robot

月球迷彩阿姆斯特朗0G


月球迷彩阿姆斯特朗(Lunar Camo Armstrong) 0G 是WWR(1/6)和WWRp(1/12)系列配色的一种。

WWR

  • 月球迷彩最先发售WWR(1/6)版本。

WWRp

  • 月球迷彩发售过WWRp(1/12)版本。评论